De enige echte service voor een familiehypotheek van begin tot eind

Hulp bij afsluiten van uw familiehypotheek

Welk rentepercentage hanteer je bij een familiehypotheek? Welke rentevastperiode en looptijd? Wat staat er in de overeenkomst? Doen we wel of geen notaris? Box 1 of Box3? Estate Hypotheek helpt bij het afsluiten van de hypotheek.

Unieke administratie voor het bijhouden van uw familiehypotheek

Maandelijkse herinneringen, een fiscaal jaarovericht en een “tot op de cent nauwkeurig” overzicht van de leningstuatus. Familiehypotheek.com helpt met een maandelijkse administratie waarmee uw familiehypotheek perfect wordt beheerd totdat hij is afgelost.

wat is een familiehypotheek

Een familiehypotheek is hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van een familielid. Het onderpand van de lening is de woning. Onderling bepaal je zelf de voorwaarden van de lening, zoals het te lenen bedrag, de rente, de looptijd, de manier van aflossing. Voordeel is dat de geldgever en geldnemer uit één familie komen en dus op een hele andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheeklening. Een nadeel is dat er weinig ondersteuning is bij het afsluiten en het beheren van de lening.

Wanneer doen?

U kunt de Estate hypotheek gebruiken in allerlei situaties, zoals geld lenen aan of van familie voor:

 • de aankoop van een woning;
 • het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek bij de bank;
 • financieren van een verbouwing;
 • in combinatie met een lening bij de bank (voor de aanschaf van een woning);
 • vastleggen van een al lopende, niet vastgelegde, familielening.

Onderling bepaalt u zelf de voorwaarden van de familiehypotheek, zoals:

 • het te lenen bedrag; er is geen minimum of maximum bedrag
 • de rentevastperiode; u de rente minimaal 1 jaar vast zetten tot maximaal 30 jaar vast
 • de looptijd; de looptijd is minimaal 1 jaar tot maximaal 30 jaar
 • de manier van aflossing; u kunt kiezen uit een aflossingsvrije hypotheek, een annuïteiten- of een lineaire hypotheek

Met de Estate hypotheek legt u alles duidelijk voor u vast zodat gemaakte afspraken niet worden vergeten, en zorgt er zo voor dat afspraken in de familie- of vriendschappelijke sfeer zakelijk worden gehouden.

Dit laatste is belangrijk omdat een hypotheek binnen de familie aan dezelfde spelregels en eisen moet voldoen als een hypotheek bij een bank, bijvoorbeeld als het gaat om de aftrek van hypotheekrente.

Wat moet je ervoor doen?

Om een familiehypotheek af te sluiten is een leningovereenkomst nodig. Die kunt u via Estate Hypotheek samenstellen/aanvragen. U kunt vervolgens deze lening als hypotheek via de notaris laten passeren of als onderhandse lening in onze administratie laten opnemen.
Op de ingangsdatum van de lening moet geldgever het geld ter beschikking stellen. Vervolgens moet de geldnemer (maandelijks) de lening terug betalen (rente en aflossing) totdat de lening is afgelost.

Waarom een administratie?

Geldgever en geldnemer gaan een langdurige verplichting aan die goed moet worden bijgehouden. Natuurlijk kunt u dat ook zelf, maar het vergt discipline (en rekenvaardigheid)

 • Maandelijks moet worden betaald / maandelijks moet worden gecontroleerd of het bedrag ontvangen is (bij een lineaire lening is het bedrag elke maand anders)
 • Jaarlijks moet de geldnemer voor de belastingopgave de betaalde rente weten. Deze is bij een annuïteit elk jaar anders
 • Achterstanden moeten worden bijgehouden (wanneer ontstaan / wanneer ingehaald)
 • Extra aflossingen moeten worden verwerkt en leiden tot een lager saldo en nieuw termijnbedrag.
 • Een nieuwe rentevastperiode moet worden aangekondigd afhankelijk van de contract afspraken
 • Bij voortijdige algeheel aflossing moet direct het totaal nog te betalen bedrag duidelijk zijn

Daarnaast kan het een geruststellende gedachte zijn dat deze administratie door een derde partij wordt uitgevoerd.

Stap 1: samenstellen

Het begint met het maken van afspraken over de lening. Die leg je vast in een (concept)leningovereenkomst.

Via Estate Hypotheek krijg je on-line een leningovereenkomst, samengesteld op basis van een bewezen format waar fiscalisten goed over hebben nagedacht. We helpen je met een on-line formulier dat rekening houdt met alle vragen.

Het verschil tussen een hypotheek en een lening

Een hypotheek is een lening met recht van hypotheek. (Alleen) de notaris kan aan een lening overeenkomst een recht van hypotheek koppelen (door middel van een akte van hypotheek). De geldgever heeft nu het recht om de woning te laten veilen als de geldnemer de lening niet terugbetaalt. Zonder dit recht van hypotheek is er sprake van een onderhandse lening zonder onderpand, vergelijkbaar met een persoonlijke lening.

Moet het familie zijn?

Een familiehypotheek mag met geldgevers buiten de familie.

Meerdere geldgevers?

Meerdere geldgevers is mogelijk.  Vaak wordt er per geldgever een aparte lening afgesproken. Als er meerdere leningen zijn kunnen deze allen vallen onder het afgesproken recht van hypotheek. Eventueel in een bepaalde volgorde.

Hoge of lage rente?

De rente moet marktconform zijn. Wat is marktconform? Kijk wat de banken voor een rente aanbieden voor een hypotheek met vergelijkbare looptijd, rentevastperiode en LTV (% lening t.o.v. marktwaarde).  Als het een 2e hypotheek is moet de rente 0,5-1% hoger zijn dan een 1e hypotheek (extra risico geldgever). Bij een lening zonder hypothecaire zekerheid moet u het tarief nemen van een persoonlijke lening.

Stap 2: afsluiten

De overeenkomst wordt omgezet in een akte van geldlening. Deze kan als hypotheek (via de notaris) of als “onderhandse” lening in onze administratie worden ondergebracht. Geldgever en geldnemer krijgen toegang tot een on-line dossier om de hypotheek bij te houden.

Estate Hypotheek zorgt ervoor dat de akte wordt gemaakt, de notaris (indien nodig) wordt ingeschakeld en op de juiste dag de leningadministratie wordt opgestart.

Waarom notaris?

Als je geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Je kunt dit zelf doen door een overeenkomst op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan zijn een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet kwijtraken, omdat deze wordt ingeschreven in bij het kadaster, wat bij een onderhandse akte wel kan gebeuren. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, de geldgever direct (executoriaal) beslag kan leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Het voordeel van een hypothecaire lening zit in de (extra) zekerheid die de hypothecaire inschrijving biedt: de geldgever heeft voorrang op later ingeschreven hypothecaire leningen en andere schuldeisers als het huis wordt verkocht. Realiseert u zich wel dat de bank altijd voorgaat indien daar ook een hypotheek is afgesloten. Voor een hypothecaire inschrijving moet u altijd naar de notaris, dus daar zijn wel kosten aan verbonden.

Waarom geen notaris?

Soms is een onderhands gesloten lening voldoende. Dit kan bij kleinere bedragen en als de geldgever geen behoefte heeft aan “het recht van hypotheek”.  Hou wel rekening met het feit dat een ongedekte lening een ander rentepercentage hoort te hebben dan een hypotheek. Het risico voor de geldgever is immers groter.

Welke notaris?

Elk notariskantoor in Nederland.  Estate Hypotheek werkt met ca. 100 notariskantoren die gewend zijn familiehypotheken te passeren. Als u (echter) een bepaalde notaris wilt gebruiken kan deze kosteloos worden afgesloten op de systemen van Estate Hypotheek zodat deze automatisch de juiste akte van geldlening kan opmaken. U kunt zelf shoppen voor de beste service. Wij kunne ook een notariskantoor voor u zoeken.

wat staat er in het on-line dossier?

Het on-line dossier houdt alle documenten vast die worden verstuurd in het kader van de familiehypotheek: de akte, de maandelijkse e-mails met te betalen bedragen enzovoorts.

Stap 3: beheren

Elke maand moet de geldnemer een termijn betalen en de geldgever de ontvangsten bijhouden. Bij een lineaire hypotheek is dat bedrag ook nog elke maand anders. Een achterstand moet worden vastgelegd anders klopt de administratie niet meer. O ja, vergeet de renteherziening niet!

Estate Hypotheek helpt met een uniek electronisch dossier (www.leningsregister.nl). Het on-line leningregister houdt het leningschema nauwgezet bij en informeert partijen over de status van de lening via e-mail.

altijd onbeperkt extra aflossen

Een standaard voorwaarde bij de familiehypotheek is dat de geldnemer ten allen tijde een deel of het geheel van de lening kan aflossen. Bij een bank kan dit niet (vaak max. 20% per jaar). Maar binnen de familie spreek je dat gewoon af!

Achterstanden bijhouden, echt doen!

Het on-line hypotheekdossier biedt de geldgever de mogelijkheid bij te houden als er een maandelijkse betaling niet is ontvangen. Er wordt automatisch een herinnering verstuurd. Als de geldnemer 3 maanden te laat is, kan de geldgever eisen dat de lening in zijn geheel wordt afgelost wegens wanbetaling en gebruik maken van zijn recht van hypotheek.

Extra aflossingen zijn te verwachten

Veel geldnemers willen sneller aflossen. Een schenking leidt vaak tot een extra aflossing. De aflossing leidt tot een nieuwe restschuld en een nieuw aflossingsplan. Het on-line dossier van Estate Hypotheek helpt!

de jaaropgaaf

Op 2 januari van ieder kalenderjaar ontvangt de geldgever een e-mail met de ontvangen rente over het afgelopen jaar. De geldgever controleert en stuurt de e-mail door naar de geldnemer dit het document kan gebruiken voor zijn belastingopgave

Stap 4: aflossen

De lening kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Een gedeeltelijke aflossing leidt tot een nieuw bedrag per maand. Dat moet worden afgehandeld. Uiteindelijk moet de restantschuld op 0 uitkomen.

Estate Hypotheek helpt bij het berekenen van de nieuwe hoofdsom en de nieuwe maandtermijn na een extra aflossing. Bij de algehele aflossing wordt het hele bedrag dat nog af te lossen is tot op de cent nauwkeurig berekend. En on-line vastgelegd.

Altijd onbeperkt extra aflossen

Een standaard voorwaarde bij de familiehypotheek is dat de geldnemer ten allen tijde een deel of het geheel van de lening kan aflossen. Bij een bank kan dit niet (vaak max. 20% per jaar). Maar binnen de familie spreek je dat gewoon af!

Extra aflossingen zijn te verwachten

Veel geldnemers willen sneller aflossen. Een schenking leidt vaak tot een extra aflossing. De aflossing leidt tot een nieuwe restschuld en een nieuw aflossingsplan. Het on-line dossier van Estate Hypotheek helpt!

Voortijdige algehele aflossing is toegestaan!

De geldnemer kan er tussentijds altijd voor kiezen de hypotheek af te lossen en te vervangen door een andere hypotheek (bijvoorbeeld bij de bank). Het on-line dossier helpt bij het uitrekenen van het nog te betalen bedrag om de hypotheek in zijn geheel af te lossen. De notaris heeft dit nodig om de hypotheek door te halen.

Wat kost het

Bel, mail of vraag aan!

Vraag nu [zonder verplichtingen] een concept-leningovereenkomst voor een familiehypotheek aan

Estate Hypotheek is een dienst van ANBF b.v. / ANBF staat voor Administratiekantoor Niet-Bancaire Financieringen / ANBF b.v. is opgericht in 2010 en administreert hypotheken en leningen die tussen particulieren worden gesloten (notarieel of onderhands) / ANBF b.v. Informaticalaan 5 2628ZD Delft / tel. 085-4019350